چقدر این ارامشه رو دوست دارم

کار بدون فشار خاص

بدون اون یه پروژه مزخرف بدون سود مسخره که الکی رو اعصابمه

بدبختی کنسل کردن و برگردوندن پولش هم با اعصاب خوردی خواهد بود

همون ببرمش جلو فعلا ببینم چی میشه


ولی در کل خوبه 

خداروشکر