دیدید 250 هم رد شد؟

از 250 تا 200 رو شما اندازه بگیر

بعد از پایان مقدار گیری ، مقداری که گرفتی رو 4 برابر کن

سربازی من تمومه


میگی زیاده؟ ...

میگی کمه؟ برو دکتر جکاپ چامع مغز بده