حمید با لیسانس عمران قرار شده بیاد جای من

بهش میگم بشین تایپ کن

میگه بلد نیستم سید جان

میگم داداش کار خاصی با ورد نمیخواد بکنی همین تایپ کن فقط

میگه سید به خدا بلد نیستم!


فک کردم مسخره میکنه

دیدم نه


نشستم دارم بهش یاد میدم

میگم تو چجوری لیسانس عمران گرفتی پس؟ یه تحقیق ندادی؟

میگه نه من پول میدادم بقیه برام مینوشتن :-D

اصلا حال کردم با این حرکتش

همین این ادم به درد این سروانه میخوره که یه ذره قدر بدونه