این کلاس هم تموم شد

هر دفعه فکر میکنم که الاناز بچه های کلاس نظرسنجی کنم میگن بد بوده و ایراد زیاد داشته

یا مثلا اگر نمیگن بد بود لابد رو دربایستی میکنن

ولی این بار دیدم نه

ظاهرا جدی جدی خیلی راضین

چون داشتن مقایسه با دوره های دیگران هم میکردن که رفتن و میگفتن چقدر مزیت داشته 

خداروشکر

خیلی خوشحالم از این بابت

من ناراضی باشن افراد نونش از گلوم پایین نمیره انگار


خداروشکر