کتاب در مورد بی خدایی خریدم بخونم

از این دستفروش های کنار انقلاب

یه جوری چاپش بده که وجود خدا خرافه هم باشه دلت میخواد خداباور بمونی