بلاخره این ماه لجن تموم شد

لعنت بهش

تموم نمیشه که


به زیر دویستم نمیرسم

چه برسه زیر 100 و 0 این داستانا

زهی خیال باطل


ارزو بر جوانان عیب هست

غلط کردن ارزو میکنن

دهن ادم سرویس میشه با همین ارزوها بابا