از روزی که مرخصی گرفتم قبل از 7 پامیشم میام سر کار تا حدود 8 شب

چون محل کار از خونه دوره تقریبا 9:30 میرسم خونه


خوبیش میدونی چیه؟ حداقل نزدیکانم مطمئن میشن که وقتی از بردگی داد میزنم از تنبلی نیست

من روزی که پادگانم یه راست میام سر کار

روزی هم که مرخصی میگیرم از صبح میام اینجا


امروز اول بهمنه

از امروز 10 ماه مونده

حدود 300 روز

لعنت خدا به همه اشون