یه روزهایی هم یهو اینجوری میشه

کلا فک کنم یه ساعت پرت داشتم

باقیش همچین کارا رو یکی یکی خط زدما!

خودم کفم برید

خدایا شکرت

این مدل روزها رو زیادش کن تو رو حضرت عباس