به جز دوری کردن چه راه حلی دارید؟

برای ادمایی که یه مدل خودخواهی دارن توی رفتار

ادمایی که خوبنا

کمک هم میکنن

اما خودخواهیشون اذیت کننده است

 

یعنی تا رفتار زشت طرف رو با خودش تکرا نکنی، متوجه حال به هم زن بودن خودخواهیش نمیشه

و وقتی هم تکرار کنی دو تا نکته داره:

حالت از خودت به هم میخوره به خاطر این رفتار خودخواهانه

طرف مقابل برای مدت کوتاهی یادش میمونه

 

یعنی واقعا به ته راه حل رسیدم که اینجا میپرسم...

بهترین راه حلم همیشه برای این مدل ادما دوری بوده که در این کیس خاص نمیتونم