کوتاه اومدن

وا دادن

کنار کشیدن

دست کشیدن

دیگه تلاش نکردن

 

در بعضی مواقع و بعضی زمان ها

برای بعضی کارها و نسبت به بعضی افراد

 

قطعا قطعا قطعا بهرین گزینه است...

 

اما به شخصه ترجیح میدم اینقدر احمقانه پافشاری کنم تا پشیمونی در اینده رو به حداقل ممکن برسونم

پشیمونی از اینکه نکنه جایی برای اصلاح بوده و من زود کوتاه اومدم