یه سری چیزا هم تا سرت نیاد نمیفهمی که نمیفهمی

در سه چهار سال گذشته توی خودم فقط شاید 20 مورد اینجوری دیدم

 

یه چیزی که برای خودم میپسندم، برای بقیه نمیپسندم

 

حالا هرکی هر چی دلش میخواد فکر کنه، خودم که میدونم خودم چی توی سرم میگذره

خودم که میدونم بی عدالتی حتی در سطح کمش چقدر بدم میاد

و به خصوص وقتی خودم اون اجرا کننده ی بی عدالتی باشم چقدر بیشتر بدم میاد از خودم

 

ولی خوب گاهی انگار اصلا بحث منطق و عقل نیست

یا هست و منطق و عقل من اینقدر میلنگه که نمیفهممش

به هر حال تا سرم نیاد نمیفهمم

خیلی بده

امیدوارم درست بشه