حدود ساعت 5:30 با خواب الودگی شدید (تقریبا مثل هر روز) از خواب پاشدم

این بخش هیچ ربطی به حرف های بعدیم نداره و فقط خواستم بدونید با اینکه سختمه ولی ادم با اراده ای هستم و 5 صبح از خواب پامیشم

 

دیدم چشمم میسوزه

درد میکنه

انگار اشغال رفته توش

یا شاید یه مژه ای چیزی

 

بارها این اتفاق افتاده و همیشه با یه ربع، بیست دقیقه مالیدن پلک و بستن چشم و شستن صورت حل میشه

اما از خود مالشی که پیشنهاد مسئولین بلند پایه پزشکی کشورهست بگیر تا هرچی افاقه نکرد!

 

حدود 3 ساعت با یه چیزی به ریزی یک دونه ی خاک زیر پلک بالاییم زندگی کردم

فقط سه ساعت

سر درد سمت چگ مغزم + سوزش چشم باقی مونده ازش برام خیلی جالب بود!

به همین ریزی

به همین سادگی

به همین مسخرگی

با وزنی کمتر از 0.5 گرم من حدود 100 کیلیویی رو داشت به غلط کردن مینداخت

 

دیگه خیلی درس و ... نگیرم ازش براتون

فقط خداروشکر که سالمم و ایشالا همه سالم باشن