اگر میشد هرچی که توی خیابون و حین راه رفتن میاد تو ذهنم....

یا هرچی که قبل خواب توی ذهنم مرور میکنم رو اینجا بذارم

 

خیلی خوب میشد

خیلی

 

حداقلش این بود که خودم دو برابر سبک تر میشدم

راحتتر میشدم

بهتر میشد حالم

حرفا از فکرم میومد بیرون روی این دفتر مجازی میریخت و یه کم بهترم میکرد