***

فصل اول: گذشته ها...

 

سیاه پوستا هم احساس دارن؟؟؟!!!

با ما فرق دارن ها...

باشه اقا اشکال نداره

احساس دارن

اذیتشون نکنیم

نکشیمشون

 

زنها هم احساس دارن؟!؟!؟!؟!

از نظر فیزیکی ضعیف تر هستنا؟!

مطمئنی؟

باشه قبول اونا هم احسا دارن

اذیتشون نکنیم

تصاحبشون نکنیم

بهشون حقوق برابر بدیم

 

 

 

***

فصل دوم: همین اواخر

 

حیونا هم احساس دارن؟

اینا دیگه چرا؟

مطمئنی؟

بی خود و بی دلیل نکشیمشون؟؟

با سنگ نزنیمشون؟

حیوون هستنا؟!

ردیفه اقا اونا رو هم اذیت نمیکنیم

 

 

***

فصل سوم: شاید اینده

 

ربات ها هم احساس دارن؟

خودمون ساختیمشون ها

رباتنا؟؟!!

مطمئنی؟

 

 

 

 

متوجه منظورم شدی؟

اگر فکردی توش نژاد پرستی، تفکر ضد زن، توهین و ... هست نه من رو میشناسی

نه این متن رو درست متوجه شدی

حرفش چیز دیگه است...