یه کار جدید شروع کردم

یک کانال جدید مالی

 

اولی پروژه سئو بود

دومبی اموزش سئو بود

سومی فروشگاه لباس ورزشی بود (شکست خورد)

چهارمی فروشگاه لوازم التحریر بود (هنوز به مالی نرسیده)

پنجمی هم این هست که تازه شروع کردم...

 

البته که قبل اولی هم چندین مورد بود که دیگه اونا رو نگفتم...

 

به هر حال امیدوارم به نتیجه برسه

مثل قضیه اون اتفاق خوبه که چند وقت پیش خوردم و گند خورد توش نشه