در شرایطی هستم

که یک شخص توی زندگیم هست، که برام نقشی رو بازی میکنه

که من برای شخص دیگه ای توی زندگیم بازی میکنم!

 

بدی های خودم رو توی رابطه اول میبینم

دلیلش رو توی رابطه دوم :-))

 

مسخره، خنده دار، به شدت مفید و به شدت دردناکه!

هر روز دیدن بدی های خودت، حتی بدی هایی که قبلا داشتی و الان تقریبا حلشون کردی

دیدن خوبی هات، نقاط قوتش و ...

 

گرفته شدن امکان غر زدن حداقل برای من به شدت سخته :-))

 

امیدوارم بهترین استفاده رو از این اتفاق عجیب زندگیم بکنم