نوشته بود کاری رو بکن که 99% مردم نمیکنن...

به نظرم اشتباهه

کاری رو بکن که 99% مردم هم سطحت نمیکنن!

این فرق داره

 

توی کدوم جایگاهم؟

کی هم سطحم هست؟

اون کاری که باید بکنن ولی 99% نمیکنن چیه؟

اون کاری که نباید بکنن ولی 99% میکنن چیه؟

نکن...

همین