اون لحظه که رها میکنی خودت رو

میشی اونی که دلت میخواد

همون کاری رو میکنی که حس خوبی داره

خودت رو ول میکنی

خنده روی صورتت "میشینه"

میمونه

شکل میگیره

جزئی از صورتت میشه

 

اون زمانه که داری ضعفت رو میسازی

ناراحتیت رو با دست خودت میسازی

بدبختیت رو با دست خودت میسازی

 

اون زمان در ضعیف ترین شکل ممکنی

اون زمان در ضعیف ترین شکل ممکن بودم

اون زمان در ضعیف ترین شکل ممکن خواهد بود

 

و بازم میگذره

و بازم میرسم بهش

و بازم...

امیدوارم اون زمان این زمان رو یادم باشه