فضای بلاگ اینطوریه که فقط به امید اینکه خورشید مطلب جدید گذاشته باشه وبلاگ رو باز میکنم

ببینم بغل اسم بلاگ خورشید میدرخشه یا نه؟