چه حکمتیست که در آغاز

نگاه من به سرانجام است؟

 

چه حکمتیست واقعا؟

گرده اقا

گرده

اولی نداره که بخواد اخری داشته باشه

 

"هستی" وجودشه

"بودن" وجودشه

 

خامم توش

یه چیزایی توی سرم میلوله

ذهنم رو مشغول کرده

 

میرم به کارم برسم

شاید بعدا بیشتر بهش فکر کنم