جلسه داشتم

باید از ستارخان میرفتم پیروزی

موتور گرفتم

مسیر رو طوری انتخاب کرد که از امام حسین ع رفتیم سمت دانشکده شمسی پور (دوره کاردانی دانشگاه)

ادامه داد سمت خیابون دماوند که آموزشی سربازی بود

بعد انداخت سمت شهدا که هنرستانم بود

از اون طرف هم ادامه داد تا از جلوی در پادگان رد شدیم

 

دوتا از بهترین دوره ها و دوتا از بدترین دورهای زندگیم ظرف 10 دقیقه از جلوی چشمم رد شد