یه زمانی یه تایم های طولانی رو میذاشتم برای شکرگزاری

برای بردن تمرکز ذهنم روی مثبت ها به جای منفی ها

 

یه تایم زیادی رو میذاشتم روی تصور آینده ایده آل از همه نظر

حسش کنم

کامل حس خوبش رو تصور کنم و با جزئیات بهش فکر کنم

مینوشتمش حتی

 

الام حالا خرم از پل گذشته

در حالی که هدف نهاییم یه چیز خیلی گنده بود، با به دست اوردن بخش های اولیه قضیه کامل این بحث ها  رو گذاشتم کنار

 

میخوام دوباره برگردم به اون حالت

دوباره شکرگزاری های طولانی و تصور آینده و ... رو داشته باشم

با تمام جزئیات و حس و حالش

 

میخوام اون چیزایی که به گمان خودم خیلی کمک کرد تا پیشرفت کنم رو دوباره زنده کنم

همون چیزایی که میگفتن و حتی هنوز هم میگن بی فایده و شر و وره

ولی من با تمام وجودم خوب بودن و موثر بودنش رو حس کردم