بیدار تا سحر و کمی بعد از اون

خواب تا کمی قبل از افطار

بیداری و یه کم فیلم و بازی تا افطار

افطار و و بیداری تا سحر و کمی بعد از اون

 

تمام سعیمو میکنم این 1 ماه رو مفیدترین ماه زندگیم کنم