فرندز

ماتریکس 4

بالای 50% عدم مشارکت

یک مجلس یک دست اصولگرا (که باعث میشه خیلی ها که فکر میکردم مشکل از اصلاح طلبی هست یک قدم به ناامیدی کامل و گذر از نظام نزدیک تر بشن)