برگشته گفته :

اگر پسر بود براش همه کار میکردیم

دختر زاییده دیگه گوسفند بگیریم که چی
کی تموم میشه؟!

ما که پسریم ولی این میزان از حماقت و کودنی هیچ توجیهی نداره