از بیرون میام
میرسم توی تیوان

لپ تاپ و میزنم روشن بشه
غذا رو میذارم توی یخچال و بر میگردم
لیوان و برمیدارم و چای میریزم

میارمش جلو صورتم
داغی چای...


صورتمو گرم میکنه و کیف میکنم
حس خوبی بهم میده
خداروشکر


این مطلب با این ارامش توش
در زمانی نوشته شد که دارم اوج بحث فراستی و ظلی پور رو دارم گوش میدم :-D