هنوزم که هنوزه...

تو کتم نمیره که این مرخصی تموم شدنی نیست

یعنی جدی جدی و کامله کامل سربازیه تموم شد


باورم نمیشه که بعد یک ماه هنوز این قضیه رو باورم نمیشه :-|