میفرمایند که حواسم نیست شدی همه کس من...

در ادامه هم میگه حواسم نیست تویی دلواپس من...

(بابک مافی میگه)

راست میگه دیگه

حواسم نیست دیگه انصافا
از سری پست های توئیتر طور