از ساعت 8 صبح امروز کارمون شده همین

به عنوان کسی که حوزه تخصصش وب هست میگم که یک سایت میتونه این مشکلات رو نداشته باشه

با اطینان میگم

و با اطمینان میگم که هزینه انچنانی هم نیاز نیست بشه


سرهنگ دیروز بهم گفت چهارشنبه نیا پادگان

بشین خونتون برای من (سرهنگ) تیبا ثبت نام کن

منم از 8 صبح داستانم شده همین


مسخره بازی در اوردن ، سه بار تا صفحه بانک رفتم و...

نمیذاره پول بدیم بهشون حداقل ، مصیبتی شده

ماشینی که همه اشغال بودنش بهشون ثابت شده اینجوری سرش دعواه؟


عجب