فیلم لوسی رو دیدم

مغزم جر خورد

دو شب پیشم که Extinction  رو دیده بودم 

داره مخم پاره میشه


خیلی توی فیلماش خلاقیت و بحث های جدید داره

هنوزم انگشت کوچیکه ی ماتریکسم نیستن ولی خوب بازم...