69 روز مونده
تا آخر هفته مرخصیم و دارم فکر میکنم چقدر لذت بخش میشه وقتی که با خودم بگم " از الان تا آخر عمرم رو وقت دارم برای خواسته هام تلاش کنم..."

برای هر روزش برنامه چیدم تا هم تفریحم سرجاش باشه هم کارم
بابت این تعطیلی ها خیلی خوشحالم
بازی امروزم عالی بود و جای حاج مهدی هم خالی

یه اتفاق مسخره ، خیلی تحت تاثیرم قرار داد ولی خوب...
بازم حس و حال امروز رو دوست داشتم

خداروشکر