این از یکی از بدترین ده روز های عمرم


دلیل این سردرد ها و اعصاب خوردی های چند روز اخرم هم در اومد

سرماخوردم بد

بخشی از دلیلیش مریضی بوده 

امروز اومدم خونه و نرفتم سرکار ، دارو و غذا و خواب

خواااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااب

خیلی بهتر شدم

لعنتی وقت نمیکنم بخوابم من وگرنه چیزیم نیست

خواستم بگم این دهه هم رفت

شروع دهه بعدی از فردا ...

110 تا 101