تا 131 رو نوشتم

ولی منتشر نمیکنم

نمیتونم

نمیدونم شاید نمیخوام

حس بدی داشت مطالب توش

یه کم زیادی واضح و بی پرده بود شاید