فلان فلان شده برگشته میگه هر هفته دو ساعت میری مرخصی

سه شنبه ها از ساعت 12 تا 2

میکنه به عبارتی ماهی 8 ساعت

بابت هر 8 ساعتش یه روز از مرخصیت کم کردم :-|

منم سرمو عین خر میندازم پایین برای خودم مرخصی میگیرم ببینم اخرش میخواد چ غلطی بکنه

گاو

این همه عین تراکتور اونجا کاراشو راه میندازم بعد...

فرق خودش رو از گوش کوبیده تشخیص نمیده توی کامپیوتر بعد کاراش که راه میافته به دو ساعت من گیر میده