توی تعطیلات که آدم دیگه شمارش نداره ، داره؟

تموم شد و رفت


تا پایان آزادی و زندگی با حقوق اولیه انسانی...

شماره اش تمام