مامان منو بهش بدی کنی چیزی نمیگه

خوبی که میکنی گریه میکنه :-|

یعنی شما اگه دلرحم باشی نباید به مامان من هیچ خوبی بکنی


کادو خریدم برای روز مادر براش

همراه با کیک و گل اوردم خونه...


هیچی دیگه

کاش هیچی نمیگرفتم یعنی