تو پادگان نشسته بودم سالی که گذشت رو مینوشتم
دست اوردها و ...
عجب ترکوندم امسال انصافا
دمم گرم
نصف سالهای عادی زندگیم وقت داشتم ولی ترکوندم
خداروشکر