حاجی شادمهرو :-Dعروسکی بودم برات...

که تو بهم نفس دادی 


بیشتر خنده داره تا احساسی :-D