وقتی بهش خوش میگذره ، بهم بد میگذره

وقتی بهش بد میگذره ، بهم خوش نمیگذره

فقط دلم خنک میشه


وقتی  دلم خنک میشه

حس خوبی بهم میده

حسشو دوست دارم

در حدی نیست که انچنان بهم خوش بگذره

ولی خوب همین که دلم خنک میشه کلیه

خداروشکر