یک نفر توی این زندگی اهمیت واقعی به من داده باشه مامانمه

بعد رفیقمه و بابام (در یک سطح)

و ...

همین دیگه

و تمام