عکس کلاسم ، روی پروفایل تلگرام بود

دانشجوهام 15 تا مرد بودن دوتا خانم

حفاظت پیام داد


میگه ما با شماها این همه خوش رفتاری میکنیم

بعد میری هشتگ نه به سربازی اجباری میذاری؟


مگه من نه به سرهنگ بودن تو گفتم که ناراحتی؟

سربازی اجباری چه ربطی به خوب بودن و بد بودن توش داره؟

نمیفهمه اقا

نــــــــــــــــــمــــــــــــــــــــــیــــــــــفــــــــــــــــــــــــــــتـــهـــــــــــــــــــــــــــــــــمه