امید - عصبی - ناراحت - زور - خفگی - دعا - جای خوب - حس بد - گرفتگی - زندانی - لعنت خدا -بی پایان - خستگی - حرومزادگی


باید سعی کنم آروم باشم

شاید تموم بشه

شاید