حاجی چقدر امروز سخت بود

جدا توی چند ساله امروز یکی روزهایی بود که واقعا از نظر روحی و فکری اذیت شدم

قشنگ نفرت رو توی چهره ام میدیدی

خدا کمکم کنه

خدا کمکم کنه

خدا کمکم کنه