چقدر دوست داشتم بتونم روی یک کار ، یا یک سری کار ثابت بمونم

هی تصمیم پشت تصمیم نباشم

هی تغییر پشت تغییر نباشم