شماها هم وقتی کارا تون سخت + زیاد میشن فرار میکنید؟

من وقتی کارهام سخت + زیاد میشن به شدت فرار میکنم و انقد عقب میندازم تا مجبور شم انجام بدم یا اینکه زمانش بگذره و تموم بشه

7به هر حال مثل ادم انجام نمیدم

راهکارشم ساده استا

"دست به کار شدن"

همین

کارها اول بیاد روی برگه

بعد یکیشون (ترجیحا سخت ترین) انجام بشه

تموم شد؟ بعدی به همین شکل


اصولا خوب نصیخت میکنم واز این بدم میاد که به خوبی نصیحت ، عمل نمیکنم

الانمیخوام برم به نصیحت خودم عمل کنم ببینم چی میشه