1. رفتن به پارک آبی

  2. مسافرت های یک روزه به جاهایی که ترجیحا دریاچه ای ابشاری چیزی داشته باشه

  3. ورزش ثابت برای اب کردن شیکم

  4. سرو سامان دادن پروژه ها 

  5. پیگیری شدید یادگیری زبان حرفه ای

  6. ترجیحا عضویت یک گروه پایه برای کوه

  7. برنامه جامع سئو سایت خودمون

  8. پیگیری عملی ارائه خدمات و آموزش به خارج از ایران 

  9. شروع زبان