یه تفکری هم هست که میگه من خیلی بدم که کسی کاریش نداشته باشه


بدم نیست

حسش خوبه

همین که نخوام یه ساعت توضیح بدم که میشه هم کپی رایت رو رعایت کنی هم چندتا سریال رو دزدی ببینی


خسته شدم از توضیح یان منطق ساده که شما وقتی پات میره توی جوب ، دراز نمیکشی توی جوب ، در اولین فرصت همون پای مبارک رو تمیز میکنی 


خسته میشم از توضیح اینکه بله من اهنگ خواننده خانم گوش نمیدم ولی ولی پیت بول گوش میدم


من مذهبیم ولی روابطی هم دارم

هرکی میگه روابط ، منظورش روابط جنسی نیست در ضمن


من نمازم رو همونجایی میخونم که یک نیروی بهایی هم استخدام کردم

چون نمفهمم باید چه غلطی بکنم در برابرش


من هروقت ازدواج کنم مسلما زنم چادریه

کسی هم به زور چادری نمیکنم ، مثل ادم میرم با کسی ازدواج میکنم که خودش انتخاب کرده باشه چادری باشه

ولی به شدت هم مختالف حجاب اجباری و مخالفات جمهوری اسلامی فرمش هستم


من یه ادم خسته ی در حال مقاومت هستم 

من ذهن خر تو خری دارم بلانسبت شما