کلا بیان هیچکس نیست انگار

من فقط دوتا از کسایی که دنبال میکنم دارن پست میذارن

فک کنم کاربراش نصفم کمتر شدن