سرعتمان بسی ناجوانمردانه کند است...

عیدم نزدیکه

بوش میاد

یه فوق لیسانس کامپیوتر هم محتمل هست بهمون بپیونده

شایان تپل هم که روزای آخرشه

سرهنگ بهش میگه میری بیرون میبینی اونجا هم خبری نیست اینقدر عجله میکردی


سرهنگ اخرای کارشه و داره بازنشسته میشه

هرچی به اخر نزدیک تر میشه ادم بهتری میشه