وات دِ هِل آر یو دوینگ گایز ؟


هات چاکلت بشیر ریخته رو میز

همینجوری فراینده ریخته شدن رو نگاه میکنه و میگه "ای وای خدای من"

کاملا هم جدی

میگم داداش یه عکس العملی ، یه حرکتی ، لیوان رو بگیر لااقل بیشتر از این نریزه

بعدم اخه مرد مومن "ای وای خدای من"؟؟؟؟

تورو خدا داداش